5. PREDMET NA SM

Vsak, ki bo ali je že opravil poklicno maturo, ima možnost opravljati še maturo iz dodatnega predmeta splošne mature (t. i. 5. predmet). Izvaja se na tistih srednjih šolah, ki izvajajo splošno maturo. Z opravljenim izpitom iz tega predmeta imajo vsi, ki so opravili poklicno maturo, možnost vpisa v večino univerzitetnih študijskih programov, brez 5. predmeta pa le v visokošolske študijske programe.

Kot 5. predmet si vsak lahko izbere lahko katerikoli predmet splošne mature, ki ga ne opravlja na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v vsaj en dodiplomski univerzitetni študijski program.

Pomembno je tudi, da si vsak izbere tisti predmet, ki je določen kot pogoj za vpis na univerzitetni študijski program. Informacije o zahtevanih predmetih za posamezni študijski program so na voljo v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske študijske programe.

Opravljanje mature iz 5. predmeta je možno vzporedno z opravljanjem poklicne mature ali po končani poklicni maturi.

Brezplačno je za tiste, ki imajo status dijaka, torej v istem šolskem letu redno obiskujejo ali 4. letnik srednje šole ali maturitetni tečaj. Za opravljanje mature iz 5. predmeta se kandidat prijavi v roku, kot je določen za prijavo k splošni maturi, na šolo, ki izvaja splošno maturo in na kateri bo opravljal izpit. Rok za prijavo je enak kot tisti za prijavo k poklicni maturi.

Vse informacije o prijavi in opravljanju izpita (o obveznih vajah, seminarski nalogi, pisnih in ustnih izpitih, prijavnico) dobijo kandidati v tajništvu poklicne mature.