OBVESTILA

REZULTATI POKLICNE MATURE IN VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV – iz spletne strani Državnega izpitnega centra

REZULTATI
Kandidati lahko preverite rezultate o opravljeni poklicni maturi na spletni strani šole. Ti bodo objavljeni v sredo, 6. julija 2022, ob 00:01.

PRITOŽBA
Kandidat lahko na šoli vloži pritožbo, če meni, da so bili med izvajanjem kateregakoli dela izpita (pisni, ustni ali praktični del) kršena pravila izvajanja poklicne mature in postopki, ki jih določa zakon ali drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi. Rok za vložitev pritožbe z ustrezno utemeljitvijo je naslednji dan po opravljanju konkretnega dela izpita, za katerega velja pritožba.

VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO
Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva od šole vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitne pole, liste za odgovore, ocenjevalne liste, točkovnik in navodila za ocenjevanje ter način izračuna izpitne ocene).

UGOVOR NA NAČIN IZRAČUNA OCENE ALI NA OCENO
Če kandidat meni, da njegov izpitni izdelek ni bil pravilno točkovan oz. ocena ni bila pravilno izračunana ali da je bil pri izpitu neustrezno ocenjen, lahko najpozneje naslednji dan po vpogledu vloži pisni ugovor na način izračuna ocene ali na oceno.

IZBOLJŠEVANJE IN POPRAVLJANJE OCEN
Kandidatu, ki je uspešno opravil poklicno maturo v celoti in želi izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, predpisi to omogočajo enkrat, in to samo dveh letih po tem, ko je kandidat maturo uspešno opravil.

Kandidat, ki poklicne mature ni opravil, ima pravico popravljati največ dve negativni oceni. To pomeni, da ima pravico do popravnega izpita le kandidat, ki je dosegel pozitivno oceno pri vsaj dveh predmetih poklicne mature. Kandidat lahko negativno ocenjene predmete popravlja še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Če ocen ne popravi, mora ponovno opravljati poklicno maturo v celoti.

Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.

PONOVNO OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE
Ponovno opravljanje poklicne mature v celoti ni omejeno in se lahko opravlja tudi večkrat. Pri tem se rezultati prejšnjega opravljanja mature ne upoštevajo. Izjema je le pozitivna ocena za izdelek oz. storitev, ki je priznana trajno. Lahko pa kandidat ponovno opravlja storitev ali izdelek.